opony zimowe

Opony ca?oroczne i zimowe s? dopuszczone do u?ytku zimowego. Powodem jest to, ?e spe?ni?y kryteria wydajno?ci do u?ytku na ?niegu i lodzie. Opony ?niegowe i zimowe oraz opony ca?oroczne posiadaj? emblemat „P?atek ?niegu w Górach Trzech Szczytów”, co oznacza, ?e ??spe?niaj? te kryteria osi?gów. Oznacza to, ?e nawet opony ca?oroczne mog? by? bezpiecznie u?ytkowane zim?, podobnie jak we wszystkich innych porach roku. To sprawia, ?e ??opony ca?oroczne s? najbardziej wszechstronnymi oponami, prawdziwie ca?oroczn? opon?, przygotowan? na ka?de warunki pogodowe i drogowe. Opony letnie nie s? dopuszczone do u?ytku zimowego, przez co nie nadaj? si? jako opona ca?oroczna na terenach o warunkach zimowych.

Z drugiej strony opony letnie ?wietnie sprawdzaj? si? na terenach o ?agodnych zimach, a je?li w okolicy panuje klimat umiarkowany, opony letnie wystarcz? do ca?orocznego u?ytkowania. Opony letnie, takie jak Nokian Tyres One, pozwalaj? na u?ytkowanie zarówno na mokrych, jak i suchych drogach, a nawet oferuj? now? technologi? aramidowej ?ciany bocznej, która sprawia, ?e ??opony s? praktycznie odporne na przebicia. Ponadto ta opona o niskiej wytrzyma?o?ci obni?y koszty paliwa, redukuj?c emisje, co jest korzystne zarówno dla ?rodowiska, jak i dla Twojego portfela. Te dobrej jako?ci opony Ci? nie zawiod?.

Aby jak najlepiej wykorzysta? te opony o niskim oporze toczenia, upewnij si?, ?e zachowujesz zalecane wymiary opon dla swojego samochodu, zgodnie z zaleceniami producenta. Modele samochodów, które wymagaj? wymiarów 225/50R17, wymagaj? zatem albo 225/50R17 opon letnich, albo 225/50R17 opon ca?orocznych.

Poniewa? zarówno opony ca?oroczne, jak i zimowe s? zatwierdzone do u?ytku zimowego, istnieje mo?liwo??, je?li mieszkasz w rejonie o trudnych warunkach pogodowych, albo wyposa?y? swój samochód w opony ca?oroczne, albo zachowa? opony letnie i za?o?y? opony zimowe na zim?. Wymaga to jednak zmiany opon, gdy nadejdzie zima, podczas gdy w przypadku opon ca?orocznych jeden komplet opon utrzymuje si? przez ca?y rok. Oba oferuj? elastyczno?? w radzeniu sobie z ró?nymi rodzajami pogody, a opony ca?oroczne maj? dodatkow? mo?liwo?? radzenia sobie ze ?niegiem i lodem. Dzieje si? tak dlatego, ?e opony ca?oroczne s? hybryd? opon zimowych i letnich, dlatego zim? sprawdzaj? si? równie dobrze jak opony zimowe. Wykonane s? równie? z unikalnych mieszanek gumowych, które toleruj? du?e zakresy temperatur, dzi?ki czemu sprawdzaj? si? równie dobrze zim?, wiosn?, latem czy jesieni?. Z drugiej strony opony letnie nie s? przeznaczone do u?ytkowania w temperaturach poni?ej zera.

Dzi?ki homologacji opon ca?orocznych i zimowych do u?ytku zimowego, je?li mieszkasz na obszarze, który wymaga opon przystosowanych do jazdy na ?niegu, b?dziesz bezpieczny z ka?dym z nich. Nie wszystkie regiony w Stanach Zjednoczonych potrzebuj? opon, które poradz? sobie ze ?niegiem, aby opony letnie by?y wystarczaj?ce na tych obszarach. Niezale?nie od tego, czy wybierasz opony letnie, ca?oroczne czy zimowe, koniecznie poszukaj producenta wysokiej jako?ci. Ponadto upewnij si?, ?e kupujesz opony o prawid?owych wymiarach.

Wi?cej informacji na temat opon ca?orocznych i letnich mo?na znale?? na stronie https://www.nokiantyres.pl/