letní pneumatiky

P?ed za?átkem zimy je dobré zkontrolovat, zda je vᚠv?z v dobrém stavu. Až p?ijde zima, budete již muset mít na vozidle zimní pneumatiky, abyste mohli bezpe?n? ?ídit. Vaše zimní pneumatiky musí být také v dobrém stavu. Pokud plánujete vým?nu pneumatik sami, budete se muset ujistit, že zimní pneumatiky mají dostate?nou zbývající hloubku dezénu; m?lo by to být více než 4 mm, aby se zajistilo, že mají dobré bezpe?nostní vlastnosti. Pokud jste dole, m?li byste si už p?ed montáží pneumatik po?ídit novou sadu.

To samé platí pro letní pneumatiky, které sundáte. Stojí za to také zkontrolovat jejich stav, protože si m?žete také koupit nové letní pneumatiky a uložit je na ráfky. Skladovat opot?ebované letní pneumatiky po celou zimní sezónu nemá smysl.

Musíte se také ujistit, že pneumatiky otá?íte podle toho, v jaké poloze byly namontovány v p?edchozí sezón?. Pokud byla v lo?ské zim? pneumatika vlevo vzadu, m?li byste ji umístit na zadní p?ední pozici. Tím se vyrovnají p?ípadné rozdíly v opot?ebení mezi ro?ními obdobími. M?li byste se také ujistit, že p?ed jízdou zkontrolujete tlak v pneumatikách, a nejlépe byste m?li zkontrolovat, zda jsou pneumatiky vyvážené, aby se otá?ely bez jakýchkoli vedlejších sil. Pamatujte, že zm?nou teploty se m?ní i tlak v pneumatikách.

Když místo toho p?jdete na pneuservis do pneuservisu a necháte je vym?nit pneumatiku za vás, budete v?d?t, že s vašimi pneumatikami budou zacházet profesionálové. Zkontrolují sundání pneumatik, vy?istí je a dokonce je uloží ve svém pneumatikovém hotelu. Zajistí, aby byla každá pneumatika p?ed montáží vyvážená a aby byl tlak v pneumatikách správný, než vyjedete. Dají vám také v?d?t, pokud je s vašimi pneumatikami n?co v nepo?ádku, a v?dí, že je t?eba pneumatiky oto?it, takže ozna?í pneumatiky, které sundají, a namontují nové podle ozna?ení z minulé sezóny.

Jejich výhodou p?i použití správného vybavení je, že víte, že pneumatiky byly pevn? utaženy a nespadají. Jejich profesionální vybavení také nepoškodí šrouby a vym?ní ventily v pneumatikách, aby se ujistil, že nemáte net?sné ventily, abyste mohli udržovat správný tlak v pneumatikách. Správné pneumatiky pro zimní období jsou klí?em k zajišt?ní bezpe?né jízdy. Když opouštíte ?erpací stanici pneumatik, víte také, že máte v pneumatikách dostate?ný tlak vzduchu a že jsou pneumatiky pooto?ené a mají dostate?nou hloubku dezénu. Odborníci také nechají zkontrolovat, zda jsou pneumatiky bez poškození a bezpe?n? se s nimi jezdí.

Další informace o vým?n? pneumatik naleznete na: https://www.nokiantyres.cz/