zimní pneumatiky

Vyhnout se nehodám v zimním období m?že být obtížné, zvlášt? pokud na aut? nemáte dobré pneumatiky. Používání prémiových pneumatik má významný dopad na bezpe?nost p?i jízd?. Pneumatiky dokážou zajistit, že vaše vozidlo bude mít p?i jízd? dobrou p?ilnavost, a v?tšinou se tak vyhnete nehodám.

B?hem zimního období musíte mít prémiové zimní pneumatiky, které vám poskytnou pot?ebnou p?ilnavost a bezpe?nost p?i jízd? na silnicích pokrytých ledem a sn?hem. Pneumatika, která není schválena pro zimní použití, vám nebude schopna poskytnout pot?ebnou p?ilnavost a trakci p?i jízd? na ledu a sn?hu. P?i jízd? s pneumatikami, které nemají správnou p?ilnavost, nebudete mít velkou šanci vyhnout se nehodám. Dostat auto do úplného zastavení s letními pneumatikami bude vyžadovat velmi dlouhou vzdálenost, zvlášt? pokud skon?íte na zledovat?lém p?echodu. Zde dochází k mnoha nehodám, protože udusaný sníh se zm?ní na led a zp?sobí problémy.

Tyto nehody na p?ejezdech jsou ?asto spíše menší nehody, kdy m?žete skon?it s n?jakými promá?klinami na nárazníku, rozbitou hlavou nebo zadním sv?tlem a drobnými poškozeními, které karosárna opraví pom?rn? rychle. S tím jsou však vždy spojeny náklady. Pokud opakovan? zapojujete pojiš?ovací agentury, m?že se vám to ?asem prodražit. Používat své pojišt?ní k úhrad? škod je dobré v krátké dob?, ale pojistné se zvýší a ?asem se pro vás pojišt?ní prodraží. Proto je dobré se vyhnout i malým nehodám.

Když máte sm?lu a skon?íte p?i velké nehod?, je vždy dobré mít pojišt?ní. Pokud se však m?žete vyhnout menším nehodám, vždy je lepším ?ešením ujistit se, že jste správn? p?ipraveni. P?ed p?íchodem zimního po?así se ujist?te, že máte na aut? správné zimní pneumatiky. Tím se dostanete do pozice, kdy m?žete výrazn? zkrátit brzdnou dráhu i na ledu. Je-li povinné používat zimní pneumatiky p?i jízd? v zimních podmínkách, nemusí se pojišt?ní vztahovat na vaši nehodu, pokud byste v zimních podmínkách jeli bez zimních pneumatik. Totéž platí, pokud jedete s pneumatikami, které nespl?ují zákonné požadavky, pokud jde o hloubku dezénu.

Pneumatiky s hroty jsou lepší na jakémkoli typu ledu než pneumatiky bez hrot?. Ob? budou mnohem lepší než letní pneumatiky p?i jízd? v zimních podmínkách. Hrotové i nehrotované jsou stejn? dobré v poskytování trakce a bezpe?nosti p?i jízd? na sn?hu v zim? a oba vám pomohou vyhnout se malým i velkým nehodám.

O své pneumatiky se musíte starat a ujistit se, že jsou v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda máte na všech pneumatikách dostate?nou hloubku dezénu a zda na nich nejsou zá?ezy nebo praskliny. Také je t?eba zkontrolovat tlak v pneumatikách, aby bylo zajišt?no, že je na správné úrovni.

Další informace o prémiových zimních pneumatikách, které vám pomohou vyhnout se zimním nehodám, naleznete na: https://www.nokiantyres.cz/